top of page

טבלאות

טבלאות להשוואה בין כנות שונות, בין זנים שונים, טבלאות פריחה והפריה וטבלאות זמני הבשלה.

 

כל הנתונים נלקחים מפרסומי שה"ם ותחנות המחקר השונות ומתאימים רק לאיזור בהם נאספו.

כדי לקבל תמונה שלמה לפני החלטה על נטיעת זן או כנה יש להתיעץ עם המדריכים האיזוריים,

וכמובן כדאי לראות את הזן בזמן הבשלתו.

זמני הבשלה אפרסק לבן

זמני הבשלה אפרסק צהוב

זמני הבשלה  נקטרינה צהובה

זמני הבשלה נקטרינה לבנה

טבלת זנים

זמני הבשלה

השוואת זני רימון

השוואת זנים

השוואת כנות

** הטבלאות יפתחו כקובץ נפרד בלחיצה על הסימון.
bottom of page