top of page

MM 106

כנת תפוח ממולניג מורטון אנגליה, עמידה לכנימת הדם, פוריות גבוהה, עץ מרוסן, רגישות לפיטופטורה, רגישה לשינטוע בעיקר של עצמה.

חשבי

 13-4

כנת תפוח , בוררה בנווה יער ע"י ר. אסף , עץ מרוסן, רגישה לכנימת דם.

PI80

כנת תפוח פטנטית 

מגרמניה.

M9

כנת תפוח ממולינג מורטון אנגליה.

מלוס

זריע , מיובא מאיטליה או מגרמניה, נקי מוירוס.

PAJAM2

כנת תפוח פטנטית  מצרפת.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

bottom of page