top of page

Hansen  536

כנת אפרסק על שקד, חזקה מאוד, עמידות בינונית לנמטודות, מתאימה לאפרסק, שקד ושזיף, פוריות טובה, דורשת אדמות עם איוורור. מתרבית ריקמה.

G.F.677

כנת אפרסק על שקד, בוררה על ידי Brnhard צרפת, נותנת עץ גדול וחזק , מומלצת לשינטוע בתנאי קרקע קשים.  רגישה מאד לנמטודות ואגרובקטריות .משמשת בעיקר ככנת שקד, שזיף ואפרסק.

כלבי

זריע משמש, חזק יותר מהרעננה.

Nikels

כנת  מכלוא אפרסק על שקד מדיוויס, קליפורניה. אחד ההורים(אפרסק) נמגרד. עמידות טובה לנמטודות (ע"פ נתוני דיוויס). אין ניסיון בארץ.

Viking

כנת שינטוע ,מכלוא של אפרסק על שקד , פטנטית , עמידה לנמטודות .פותחה על ידי זייגר.

Citation

כנת שזיף על אפרסק, מיועדת בעיקר לשזיף ואפרסק ויכולה לשמש גם למשמש, עצים מרוסנים, כניסה לפוריות מוקדמת, פרי גדול. פותחה ע"י זייגר.

GN15 Garnem

כנת מכלוא של אפרסק על שקד ( האפרסק  נמארד) מספרד.עמידה לנמטודות. מתאימה לשקד אפרסק ושזיף.משתלת חנני בעלת זיכיון למכורו בארץ.פטנטי

Mariana 2426

כנת שזיף נפוצה מאוד. עמידות מסוימת לאדמות רטובות, מתאימה לשזיף אירופי.

רעננה

זריע משמש. 

2729

כנת  שזיף ,שנטוע למשמש על משמש-שבירה מאד גם לאחר מספר שנים.

חדש

קורנרסטון

כנת שקד אפרסק  בעלת עלים אדומים ושורשים עמוקים.

 עמידה לנמטודות ולפיטופטורה יותר מהנסן.

עמידה למיעוט מים pH גבוה,ומפני כלורוזה.

מתאימה לקרקעות כבדות יותר

Rubira

זריע אפרסק צרפתי.מתאים גם למשמש.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

bottom of page