כ הנסן.JPG
כ הנסן.JPG

הנסן 536.jpg
הנסן 536.jpg

כ הנסן.JPG
כ הנסן.JPG

1/2

Hansen  536

כנת אפרסק על שקד, חזקה מאוד, עמידות בינונית לנמטודות, מתאימה לאפרסק, שקד ושזיף, פוריות טובה, דורשת אדמות עם איוורור. מתרבית ריקמה.

כ 677.JPG
כ 677.JPG

677.jpg
677.jpg

משתלה677.jpg
משתלה677.jpg

כ 677.JPG
כ 677.JPG

1/5

G.F.677

כנת אפרסק על שקד, בוררה על ידי Brnhard צרפת, נותנת עץ גדול וחזק , מומלצת לשינטוע בתנאי קרקע קשים.  רגישה מאד לנמטודות ואגרובקטריות .משמשת בעיקר ככנת שקד, שזיף ואפרסק.

כלבי.JPG
כלבי.JPG

כלבי.JPG
כלבי.JPG

1/1

כלבי

זריע משמש, חזק יותר מהרעננה.

ניקלס. (1).JPG
ניקלס. (1).JPG

ניקלס (1).JPG
ניקלס (1).JPG

ניקלס..JPG
ניקלס..JPG

ניקלס. (1).JPG
ניקלס. (1).JPG

1/4

Nikels

כנת  מכלוא אפרסק על שקד מדיוויס, קליפורניה. אחד ההורים(אפרסק) נמגרד. עמידות טובה לנמטודות (ע"פ נתוני דיוויס). אין ניסיון בארץ.

P9290412.JPG
P9290412.JPG

ויקינג.JPG
ויקינג.JPG

ויקינג (1).JPG
ויקינג (1).JPG

P9290412.JPG
P9290412.JPG

1/3

Viking

כנת שינטוע ,מכלוא של אפרסק על שקד , פטנטית , עמידה לנמטודות .פותחה על ידי זייגר.

כ סייטישן.JPG
כ סייטישן.JPG

סיטיישן.jpg
סיטיישן.jpg

כ סייטישן.JPG
כ סייטישן.JPG

1/2

Citation

כנת שזיף על אפרסק, מיועדת בעיקר לשזיף ואפרסק ויכולה לשמש גם למשמש, עצים מרוסנים, כניסה לפוריות מוקדמת, פרי גדול. פותחה ע"י זייגר.

DSCN8661.JPG
DSCN8661.JPG

DSCN8661.JPG
DSCN8661.JPG

1/1

GN15 Garnem

כנת מכלוא של אפרסק על שקד ( האפרסק  נמארד) מספרד.עמידה לנמטודות. מתאימה לשקד אפרסק ושזיף. מיוצרת ע"י משתלת זמירי בעלי הפטנט בישראל .

P9290392.JPG
P9290392.JPG

מריאנה2624.jpg
מריאנה2624.jpg

P9290392.JPG
P9290392.JPG

1/2

Mariana 2426

כנת שזיף נפוצה מאוד. עמידות מסוימת לאדמות רטובות, מתאימה לשזיף אירופי.

משמש.JPG
משמש.JPG

כנות זריע רעננה.JPG
כנות זריע רעננה.JPG

משמש.JPG
משמש.JPG

1/2

רעננה

זריע משמש. 

2729 כ.JPG
2729 כ.JPG

2729.jpg
2729.jpg

2729 כ.JPG
2729 כ.JPG

1/2

2729

כנת  שזיף ,שנטוע למשמש על משמש-שבירה מאד גם לאחר מספר שנים.

DSCN7991.JPG
DSCN7991.JPG

DSCN7991.JPG
DSCN7991.JPG

1/1

Rubira

זריע אפרסק צרפתי.מתאים גם למשמש.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי .