top of page

איז'ו

זן מוקדם ,ללא הבחלה, מתוק.

ג'ירו

זן מוקדם ,ללא הבחלה, מתוק.

שין שו

 זן מוקדם. ללא הבחלה גדול ומתוק . זן פטנטי.

חדש

איציקאוי/

איצ'יקאקי ג'ירו 

זן מוקדם ללא הבחלה.

חדש

מיקאווה ג'ירו

זן מוקדם ללא הבחלה.

טריומף

 הזן העיקרי בישראל, מאוחר, דורש הבחלה.

רוחו ברילינטה 

 פרי גדול ומאורך דורש הבחלה.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

 

bottom of page