top of page

קולט

התאם מצויין, מתאימה לקרקעות כבדות, עץ די חזק ולא מרוסן, רגישות רבה לעפצי שורש הנגרמים ע"י אגרובקטריות.

MM2

פוריות בינונית-טובה, התאם מצויין, מותאם לאדמות כבדות, עץ חזק מאוד, כניסה מאוחרת לפוריות.

גיזלה 12

כנה פטנטית. מננסת, חדשה בישראל אין כרגע ניסיון.

image.png

מהלב

זריע, בעיות התאמה לזני גודגדן, מקור- Pontaleb צרפת.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

bottom of page