top of page
שתיל גליל.jpg
לוגו.png
אנו עוקבים אחר התפתחות השתילגליל ולכן  בעמוד זה יעלו סרטונים המראים את השינוים.

שתילגליל

60 יום לאחר שתילה

כנות 677 בשתילגליל לפני הרכבה

שתילגליל לאחר הרכבה

שתילה ראשונה במטע של שתילגליל

נטיעה שתילגליל

מכונה ליצור שתיל גליל נובמבר 2020

השוואה בין מערכת שורשים הגדלה בשקית לבין שתילגליל 2021

מכונת שתילה שתילגליל-שזיפים

מכונת שתילה שתילגליל-שתילת אבוקדו

bottom of page